Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku

Statut

STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁECKU

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku zwany dalej M-GOK Kłecko jest samorządową instytucją kultury

§ 2

Prawną podstawę funkcjonowania M-GOK Kłecko stanowią:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123,

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz 74 ze zmianami),

3. Niniejszy statut.

§ 3

1. Siedziba M-GOK Kłecko mieści się w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 8.

2. Podstawowym obszarem działania M-GOK Kłecko jest Gmina Kłecko.

§ 4

1. Organem założycielskim zwanym dalej organizatorem M-GOK Kłecko jest Gmina Kłecko.

2. M-GOK Kłecko jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 5

Podstawowym celem M-GOK Kłecko jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej zainteresowania i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości jak również promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 6

Do zadań M-GOK Kłecko w zakresie tworzenia wartości kulturalnych należy:

1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie spektakli, koncertów, konkursów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych, a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a zwłaszcza: a) zespołów tanecznych, b) zespołów muzycznych, c) zespołów folklorystycznych, d) zespołów żywego słowa, e) innych zespołów wynikających z potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

3. Współdziałanie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

4. prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi w Europie,

5. prowadzenie działalności kinowej,

6. gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,

8. organizowanie imprez plenerowych, rekreacyjnych itp.,

9. kultywowanie tradycji regionalnych,

10. utrzymywanie kontaktów i udzielenie pomocy twórcom ludowym, zespołom regionalnym, folklorystycznym itp.,

11. działalność instruktażowo – metodyczna,

12. opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Miasta i Gminy Kłecko,

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

M-GOK Kłecko kieruje, reprezentuje go na zewnątrz oraz działa w jego imieniu dyrektor.

§ 8

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Kłecko.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora M-GOK Kłecko jest Burmistrz Gminy Kłecko.

§ 9

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje podziału zadań i określa szczegółowe zakresy czynności.

§ 10

1. Organizację wewnętrzną M-GOK Kłecko określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora art. 13 st.2

2. Dyrektor M-GOK Kłecko może powołać na czas festiwali i imprez ponadregionalnych ich dyrekcję

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA M-GOK KŁECKO

§ 11

1. M-GOK Kłecko gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. M-GOK Kłecko może nabywać środki trwałe.

3. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK Kłecko jest plan działalności Domu Kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Kłecko. 4. Plan działalności M-GOK Kłecko zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 12

1. M-GOK Kłecko pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązanie z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami M-GOK Kłecko są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży skladników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. M-GOK Kłecko może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach z działalności gospodarczej M-GOK Kłecko przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

§ 13

1. Wartość majątku M-GOK Kłecko odzwierciedla fundusz Domu Kultury, który odpowiada wartości majątku wydzierżawionego domowi kultury i nabytego mienia.

2. Fundusz M-GOK Kłecko zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku M-GOK Kłecko, będących skutkiem: a) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów, b) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Fundusz M-GOK Kłecko zwiększa się o: a) amortyzację majątku trwałego, b) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju M-GOK Kłecko, c) zysk pozostający w dyspozycji M-GOK Kłecko, d) środki z innych źródeł.

4. Fundusz M-GOK Kłecko zmniejsza się o: a) straty bilansowe, b) umorzenie majątku trwałego, c) finansowanie inwestycji, d) inne zmniejszenia.

§ 14

1. M-GOK Kłecko tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. M-GOK Kłecko może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy M-GOK Kłecko.

§ 15

Zasady wynagradzania pracowników M-GOK Kłecko oraz prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Przekształcenia, podziału i likwidacji M-GOK Kłecko może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 17

M-GOK Kłecko używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

Bądź na bieżąco na

            

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 3 wydarzeń w tym miesiącu

Zegar

Imieniny

Pogoda